تگ - مته صنایع نظامی

مته های OILL FEED DRILL & GUN DRILL

مته های OILL FEED DRILL & GUN DRILL که درون انها رگال شوت روانکاریها تعبیه شده و در سیستم نرمال و طول بلند ساخته میشوند , امروزه تا طولهای 15000 میلیمتر طول بلند در حالتهای نوک ثابت جوشی و نوک تعویضی ساخته میشوند و مصارف خاص و بسیار مهمی چون صنایع نظامی دارند . OIL FEED DRILL NORMAL SYSTEM GUN DRILL ,SHORT & LONG LENGTH