ابزارهایی با تفکر مهندسی شامل سوهان برس اره و تیغ موکت بری