جدول استاندارد قلاویز

جدول استاندارد قلاویز

۴.۷/۵ - (۴ امتیاز)

.

جدول استاندارد قلاویز

باید قبل از قلاویز کاری از جداول استاندارد قطر مته جهت سوراخ کاری را استفاده نمود تا قطعه کار استاندارد و استقامت خود را دارا باشد.

برای مثال پیچ M7 x1 فقط در سوراخی که قطر ۶mm قلاویز کاری شده باشد، قابلیت چرخش دارد .

توصیه می شود همه صنعتگران از جدول استاندار قلاویز استفاده کنند.

external

Course Thread Sizes

سایز قلاویز سایز مته(mm)
M1 x 0.25 ۰.۷۵
M1.1 x 0.25 ۰.۸۵
M1.2 x 0.25 ۰.۹۵
M1.4 x 0.3 ۱.۱۰
M1.6 x 0.35 ۱.۲۵
M1.8 x 0.35 ۱.۴۵
M2 x 0.4 ۱.۶۰
M2.2 x 0.45 ۱.۷۵
M2.5 x 0.45 ۲.۰۵
M3 x 0.5 ۲.۵۰
M3.5 x 0.6 ۲.۹۰
M4 x 0.7 ۳.۳۰
M4.5 x 0.75 ۳.۷۰
M5 x 0.8 ۴.۲۰
M6 x 1 ۵.۰۰
M7 x 1 ۶.۰۰
M8 x 1.25 ۶.۸۰
M9 x 1.25 ۷.۸۰
M10 x 1.5 ۸.۵۰
M11 x 1.5 ۹.۵۰
M12 x 1.75 ۱۰.۲۰
M14 x 2 ۱۲.۰۰
M16 x 2 ۱۴.۰۰
M18 x 2.5 ۱۵.۵۰
M20 x 2.5 ۱۷.۵۰
M22 x 2.5 ۱۹.۵۰
M24 x 3 ۲۱.۰۰
M27 x 3 ۲۴.۰۰
M30 x 3.5 ۲۶.۵۰
M33 x 3.5 ۲۹.۵۰
M36 x 4 ۳۲.۰۰
M39 x 4 ۳۵.۰۰
M42 x 4.5 ۳۷.۵۰
M45 x 4.5 ۴۰.۵۰
M48 x 5 ۴۳.۰۰
M52 x 5 ۴۷.۰۰
M56 x 5.5 ۵۰.۵۰
M60 x 5.5 ۵۴.۵۰
M64 x 6 ۵۸.۰۰
M68 x 6 ۶۲.۰۰

Fine Thread Sizes

سایز قلاویز سایز مته(mm)
M4 x 0.35 ۳.۶۰
M4 x 0.5 ۳.۵۰
M5 x 0.5 ۴.۵۰
M6 x .5 ۵.۵۰
M6 x .75 ۵.۲۵
M7 x .75 ۶.۲۵
M8 x .5 ۷.۰۰
M8 x .75 ۷.۲۵
M8 x 1 ۷.۵۰
M9 x 1 ۸.۰۰
M10 x 0.75 ۹.۲۵
M10 x 1 ۹.۰
M10 x 1.25 ۸.۸
M11 x 1 ۱۰.۰
M12 x .75 ۱۱.۲۵
M12 x 1 ۱۱.۰
M12 x 1.5 ۱۰.۵
M14 x 1 ۱۳.۰
M14 x 1.25 ۱۲.۸
M14 x 1.5 ۱۲.۵
M16 x 1 ۱۵.۰
M16 x 1.5 ۱۵.۰
M18 x 1 ۱۷.۰
M18 x 2 ۱۶.۰
M20 x 1 ۱۹.۰
M20 x 1.5 ۱۸.۵
M20 x 2 ۱۸.۰
M22 x 1 ۲۱.۰
M22 x 1.5 ۲۰.۵
M22 x 2 ۲۰.۰
M24 x 1.5 ۲۲.۵
M24 x 2 ۲۲.۰
M26 x 1.5 ۲۴.۵
M27 x 1.5 ۲۵.۵
M27 x 2 ۲۵.۰
M28 x 1.5 ۲۶.۵
M30 x 1.5 ۲۸.۵
M30 x 2 ۲۸.۰
M33 x 2 ۳۱.۰
M36 x 3 ۳۶.۰

Tap (Thread) Size – Nominal Dia x Pitch [p] in mm

Imperial Tap Drill Chart

Machine Screw Size Number of Threads Per Inch Minor Dia. Tap Drills Clearance Hole Drills
Aluminum, Brass & Plastics

۷۵% Thread

Stainless Steel, Steels & Iron

۵۰% Thread

All Materials
Close Fit Free Fit
No. or Dia. Major Dia. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv. Drill Size Decimal Equiv.
۰ .۰۶۰۰ ۸۰ .۰۴۴۷ ۳/۶۴ .۰۴۶۹ ۵۵ .۰۵۲۰ ۵۲ .۰۶۳۵ ۵۰ .۰۷۰۰
۱ .۰۷۳۰ ۶۴ .۰۵۳۸ ۵۳ .۰۵۹۵ ۱/۱۶ .۰۶۲۵ ۴۸ .۰۷۶۰ ۴۶ .۰۸۱۰
۷۲ .۰۵۶۰ ۵۳ .۰۵۹۵ ۵۲ .۰۶۳۵
۲ .۰۸۶۰ ۵۶ .۰۶۴۱ ۵۰ .۰۷۰۰ ۴۹ .۰۷۳۰ ۴۳ .۰۸۹۰ ۴۱ .۰۹۶۰
۶۴ .۰۶۶۸ ۵۰ .۰۷۰۰ ۴۸ .۰۷۶۰
۳ .۰۹۹۰ ۴۸ .۰۷۳۴ ۴۷ .۰۷۸۵ ۴۴ .۰۸۶۰ ۳۷ .۱۰۴۰ ۳۵ .۱۱۰۰
۵۶ .۰۷۷۱ ۴۵ .۰۸۲۰ ۴۳ .۰۸۹۰
۴ .۱۱۲۰ ۴۰ .۰۸۱۳ ۴۳ .۰۸۹۰ ۴۱ .۰۹۶۰ ۳۲ .۱۱۶۰ ۳۰ .۱۲۸۵
۴۸ .۰۸۶۴ ۴۲ .۰۹۳۵ ۴۰ .۰۹۸۰
۵ .۱۲۵۰ ۴۰ .۰۹۴۳ ۳۸ .۱۰۱۵ ۷/۶۴ .۱۰۹۴ ۳۰ .۱۲۸۵ ۲۹ .۱۳۶۰
۴۴ .۰۹۷۱ ۳۷ .۱۰۴۰ ۳۵ .۱۱۰۰
۶ .۱۳۸۰ ۳۲ .۰۹۹۷ ۳۶ .۱۰۶۵ ۳۲ .۱۱۶۰ ۲۷ .۱۴۴۰ ۲۵ .۱۴۹۵
۴۰ .۱۰۷۳ ۳۳ .۱۱۳۰ ۳۱ .۱۲۰۰
۸ .۱۶۴۰ ۳۲ .۱۲۵۷ ۲۹ .۱۳۶۰ ۲۷ .۱۴۴۰ ۱۸ .۱۶۹۵ ۱۶ .۱۷۷۰
۳۶ .۱۲۹۹ ۲۹ .۱۳۶۰ ۲۶ .۱۴۷۰
۱۰ .۱۹۰۰ ۲۴ .۱۳۸۹ ۲۵ .۱۴۹۵ ۲۰ .۱۶۱۰ ۹ .۱۹۶۰ ۷ .۲۰۱۰
۳۲ .۱۵۱۷ ۲۱ .۱۵۹۰ ۱۸ .۱۶۹۵
۱۲ .۲۱۶۰ ۲۴ .۱۶۴۹ ۱۶ .۱۷۷۰ ۱۲ .۱۸۹۰ ۲ .۲۲۱۰ ۱ .۲۲۸۰
۲۸ .۱۷۲۲ ۱۴ .۱۸۲۰ ۱۰ .۱۹۳۵
۳۲ .۱۷۷۷ ۱۳ .۱۸۵۰ ۹ .۱۹۶۰
۱/۴ .۲۵۰۰ ۲۰ .۱۸۸۷ ۷ .۲۰۱۰ ۷/۳۲ .۲۱۸۸ F .۲۵۷۰ H .۲۶۶۰
۲۸ .۲۰۶۲ ۳ .۲۱۳۰ ۱ .۲۲۸۰
۳۲ .۲۱۱۷ ۷/۳۲ .۲۱۸۸ ۱ .۲۲۸۰
۵/۱۶ .۳۱۲۵ ۱۸ .۲۴۴۳ F .۲۵۷۰ J .۲۷۷۰ P .۳۲۳۰ Q .۳۳۲۰
۲۴ .۲۶۱۴ I .۲۷۲۰ ۹/۳۲ .۲۸۱۲
۳۲ .۲۷۴۲ ۹/۳۲ .۲۸۱۲ L .۲۹۰۰
۳/۸ .۳۷۵۰ ۱۶ .۲۹۸۳ ۵/۱۶ .۳۱۲۵ Q .۳۳۲۰ W .۳۸۶۰ X .۳۹۷۰
۲۴ .۳۲۳۹ Q .۳۳۲۰ S .۳۴۸۰
۳۲ .۳۳۶۷ ۱۱/۳۲ .۳۴۳۸ T .۳۵۸۰
۷/۱۶ .۴۳۷۵ ۱۴ .۳۴۹۹ U .۳۶۸۰ ۲۵/۶۴ .۳۹۰۶ ۲۹/۶۴ .۴۵۳۱ ۱۵/۳۲ .۴۶۸۷
۲۰ .۳۷۶۲ ۲۵/۶۴ .۳۹۰۶ ۱۳/۳۲ .۴۰۶۲
۲۸ .۳۹۳۷ Y .۴۰۴۰ Z .۴۱۳۰
۱/۲ .۵۰۰۰ ۱۳ .۴۰۵۶ ۲۷/۶۴ .۴۲۱۹ ۲۹/۶۴ .۴۵۳۱ ۳۳/۶۴ .۵۱۵۶ ۱۷/۳۲ .۵۳۱۲
۲۰ .۴۳۸۷ ۲۹/۶۴ .۴۵۳۱ ۱۵/۳۲ .۴۶۸۸
۲۸ .۴۵۶۲ ۱۵/۳۲ .۴۶۸۸ ۱۵/۳۲ .۴۶۸۸
۹/۱۶ .۵۶۲۵ ۱۲ .۴۶۰۳ ۳۱/۶۴ .۴۸۴۴ ۳۳/۶۴ .۵۱۵۶ ۳۷/۶۴ .۵۷۸۱ ۱۹/۳۲ .۵۹۳۸
۱۸ .۴۹۴۳ ۳۳/۶۴ .۵۱۵۶ ۱۷/۳۲ .۵۳۱۲
۲۴ .۵۱۱۴ ۳۳/۶۴ .۵۱۵۶ ۱۷/۳۲ .۵۳۱۲
۵/۸ .۶۲۵۰ ۱۱ .۵۱۳۵ ۱۷/۳۲ .۵۳۱۲ ۹/۱۶ .۵۶۲۵ ۴۱/۶۴ .۶۴۰۶ ۲۱/۳۲ .۶۵۶۲
۱۸ .۵۵۶۸ ۳۷/۶۴ .۵۷۸۱ ۱۹/۳۲ .۵۹۳۸
۲۴ .۵۷۳۹ ۳۷/۶۴ .۵۷۸۱ ۱۹/۳۲ .۵۹۳۸
۱۱/۱۶ .۶۸۷۵ ۲۴ .۶۳۶۴ ۴۱/۶۴ .۶۴۰۶ ۲۱/۳۲ .۶۵۶۲ ۴۵/۶۴ .۷۰۳۱ ۲۳/۳۲ .۶۵۶۲
۳/۴ .۷۵۰۰ ۱۰ .۶۲۷۳ ۲۱/۳۲ .۶۵۶۲ ۱۱/۱۶ .۶۸۷۵ ۴۹/۶۴ .۷۶۵۶ ۲۵/۳۲ .۷۸۱۲
۱۶ .۶۷۳۳ ۱۱/۱۶ .۶۸۷۵ ۴۵/۶۴ .۷۰۳۱
۲۰ .۶۸۸۷ ۴۵/۶۴ .۷۰۳۱ ۲۳/۳۲ .۷۱۸۸
۱۳/۱۶ .۸۱۲۵ ۲۰ .۷۵۱۲ ۴۹/۶۴ .۷۶۵۶ ۲۵/۳۲ .۷۸۱۲ ۵۳/۶۴ .۸۲۸۱ ۲۷/۳۲ .۸۴۳۸
۷/۸ .۸۷۵۰ ۹ .۷۳۸۷ ۴۹/۶۴ .۷۶۵۶ ۵۱/۶۴ .۷۹۶۹ ۵۷/۶۴ .۸۹۰۶ ۲۹/۳۲ .۹۰۶۲
۱۴ .۷۸۷۴ ۱۳/۱۶ .۸۱۲۵ ۵۳/۶۴ .۸۲۸۱
۲۰ .۸۱۳۷ ۵۳/۶۴ .۸۲۸۱ ۲۷/۳۲ .۸۴۳۸
۱۵/۱۶ .۹۳۷۵ ۲۰ .۸۷۶۲ ۵۷/۶۴ .۸۹۰۶ ۲۹/۳۲ .۹۰۶۲ ۶۱/۶۴ .۹۵۳۱ ۳۱/۳۲ .۹۶۸۸
۱ ۱.۰۰۰ ۸ .۸۴۶۶ ۷/۸ .۸۷۵۰ ۵۹/۶۴ .۹۲۱۹ ۱-۱/۶۴ ۱.۰۱۵۶ ۱-۱/۳۲ ۱.۰۳۱۳
۱۲ .۸۹۷۸ ۱۵/۱۶ .۹۳۷۵ ۶۱/۶۴ .۹۵۳۱
۲۰ .۹۳۸۷ ۶۱/۶۴ .۹۵۳۱ ۳۱/۳۲ .۹۶۸۸
۱-۱/۱۶ ۱.۰۶۲۵ ۱۸ .۹۹۴۳ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱-۱/۶۴ ۱.۰۱۵۶ ۱-۵/۶۴ ۱.۰۷۸۱ ۱-۳/۳۲ ۱.۰۹۳۸
۱-۱/۸ ۱.۱۲۵۰ ۷ .۹۴۹۷ ۶۳/۶۴ .۹۸۴۴ ۱-۱/۳۲ ۱.۰۳۱۳ ۱-۹/۶۴ ۱.۱۴۰۶ ۱-۵/۳۲ ۱.۱۵۶۲
۱۲ ۱.۰۲۲۸ ۱-۳/۶۴ ۱.۰۴۶۹ ۱-۵/۶۴ ۱.۰۷۸۱
۱۸ ۱.۰۵۶۸ ۱-۱/۱۶ ۱.۰۶۲۵ ۱-۵/۶۴ ۱.۰۷۸۱
۱-۳/۱۶ ۱.۱۸۷۵ ۱۸ ۱.۱۱۹۳ ۱-۱/۸ ۱.۱۲۵۰ ۱-۹/۶۴ ۱.۱۴۰۶ ۱-۱۳/۶۴ ۱.۲۰۳۱ ۱-۷/۳۲ ۱.۲۱۸۸
۱-۱/۴ ۱.۲۵۰۰ ۷ ۱.۰۷۴۷ ۱-۷/۶۴ ۱.۱۰۹۴ ۱-۵/۳۲ ۱.۱۵۶۲ ۱-۱۷/۶۴ ۱.۲۶۵۶ ۱-۹/۳۲ ۱.۲۸۱۲
۱۲ ۱.۱۴۷۸ ۱-۱۱/۶۴ ۱.۱۷۱۹ ۱-۱۳/۶۴ ۱.۲۰۳۱
۱۸ ۱.۱۸۱۸ ۱-۳/۱۶ ۱.۱۸۷۵ ۱-۱۳/۶۴ ۱.۲۰۳۱
۱-۵/۱۶ ۱.۳۱۲۵ ۱۸ ۱.۲۴۴۳ ۱-۱/۴ ۱.۲۵۰۰ ۱-۱۷/۶۴ ۱.۲۶۵۶ ۱-۲۱/۶۴ ۱.۳۲۸۱ ۱-۱۱/۳۲ ۱.۳۴۳۸
۱-۳/۸ ۱.۳۷۵۰ ۶ ۱.۱۷۰۵ ۱-۷/۳۲ ۱.۲۱۸۷ ۱-۱۷/۶۴ ۱.۲۶۵۶ ۱-۲۵/۶۴ ۱.۳۹۰۶ ۱-۱۳/۳۲ ۱.۴۰۶۲
۱۲ ۱.۲۷۲۸ ۱-۱۹/۶۴ ۱.۲۹۶۹ ۱-۲۱/۶۴ ۱.۳۲۸۱
۱۸ ۱.۳۰۶۸ ۱-۵/۱۶ ۱.۳۱۲۵ ۱-۲۱/۶۴ ۱.۳۲۸۱
۱-۷/۱۶ ۱.۴۳۷۵ ۱۸ ۱.۳۶۹۳ ۱-۳/۸ ۱.۳۷۵۰ ۱-۲۵/۶۴ ۱.۳۹۰۶ ۱-۲۹/۶۴ ۱.۴۵۳۱ ۱-۱۵/۳۲ ۱.۴۶۸۸
۱-۱/۲ ۱.۵۰۰ ۶ ۱.۲۹۵۵ ۱-۱۱/۳۲ ۱.۳۴۳۷ ۱-۲۵/۶۴ ۱.۳۹۰۶ ۱-۳۳/۶۴ ۱.۵۱۵۶ ۱-۱۷/۳۲ ۱.۵۳۱۲
۱۲ ۱.۳۹۷۸ ۱-۲۷/۶۴ ۱.۴۲۱۹ ۱-۷/۱۶ ۱.۴۳۷۵
۱۸ ۱.۴۳۱۸ ۱-۷/۱۶ ۱.۴۳۷۵ ۱-۲۹/۶۴ ۱.۴۵۳۱
۱-۹/۱۶ ۱.۵۶۲۵ ۱۸ ۱.۴۹۴۳ ۱-۱۲ ۱.۵۰۰ ۱-۳۳/۶۴ ۱.۵۱۵۶ ۱-۳۷/۶۴ ۱.۵۷۸۱ ۱-۱۹/۳۲ ۱.۵۹۳۸
۱-۵/۸ ۱.۶۲۵ ۱۸ ۱.۵۵۶۸ ۱-۹/۱۶ ۱.۵۶۲۵ ۱-۳۷/۶۴ ۱.۵۷۸۱ ۱-۴۱/۶۴ ۱.۶۴۰۶ ۱-۲۱/۳۲ ۱.۶۵۶۲
۱-۱۱/۱۶ ۱.۶۸۷۵ ۱۸ ۱.۶۱۹۳ ۱-۵/۸ ۱.۶۲۵۰ ۱-۴۱/۶۴ ۱.۶۴۰۶ ۱-۴۵/۶۴ ۱.۷۰۳۱ ۱-۲۳/۳۲ ۱.۷۱۸۸
۱-۳/۴ ۱.۷۵۰ ۵ ۱.۵۰۴۶ ۱-۹/۱۶ ۱.۵۶۲۵ ۱-۵/۸ ۱.۶۲۵۰ ۱-۴۹/۶۴ ۱.۷۶۵۹ ۱-۲۵/۳۲ ۱.۷۸۱۲

Metric Tap Drill Chart

Tap size Major
Dia (mm)
Threads
per
Tap Drill
(mm)
Tap Drill
(inch)
Clearance
(mm)
Clearance
(inch)
M1.6×0.35 ۱.۶ ۰.۳۵ ۱.۲۵ #۵۵ ۱.۸ #۴۹
M2x0.4 ۲.۰ ۰.۴۰ ۱.۶۰ #۵۲ ۲.۴ #۴۱
M2.5×0.45 ۲.۵ ۰.۴۵ ۲.۰۵ #۴۶ ۲.۹ #۳۲
M3x.05 ۳.۰ ۰.۵۰ ۲.۵۰ #۳۹ ۳.۴ #۲۹
M3.5×0.6 ۳.۵ ۰.۶۰ ۲.۹۰ #۳۲ ۳.۹ #۲۳
M4x0.7 ۴.۰ ۰.۷۰ ۳.۳۰ #۳۰ ۴.۵ #۱۶
M5x0.8 ۵.۰ ۰.۸۰ ۴.۲۰ #۱۹ ۵.۵ ۷/۳۲
M6x1 ۶.۰ ۱.۰۰ ۵.۰ ۶.۶ G
M8x1.25 ۸.۰ ۱.۲۵ ۶.۸ H ۹.۰ T
M8x1 ۸.۰ ۱.۰۰ ۷.۰ J ۹.۰ T
M10x1.5 ۱۰.۰ ۱.۵۰ ۸.۵> R ۱۲.۰ ۳۱/۶۴
M10x1.25 ۱۰.۰ ۱.۲۵ ۸.۸ ۱۱/۳۲ ۱۲.۰ ۳۱/۶۴
M12x1.75 ۱۲.۰ ۱.۷۵ ۱۰.۲ ۱۳/۳۲ ۱۴.۰ ۳۵/۶۴
M12x1.25 ۱۲.۰ ۱.۲۵ ۱۰.۸ ۲۷/۶۴ ۱۴.۰ ۳۵/۶۴
M14x2 ۱۴.۰ ۲.۰۰ ۱۲.۰ ۱۵/۳۲ ۱۶.۰ ۵/۸
M14x1.5 ۱۴.۰ ۱.۵ ۱۲.۵ ۱/۲ ۱۶.۰ ۵/۸
M16x2 ۱۶.۰ ۲.۰۰ ۱۴.۰ ۳۵/۶۴ ۱۸.۰ ۴۵/۶۴
M16x1.5 ۱۶.۰ ۱.۵۰ ۱۴.۵ ۳۷/۶۴ ۱۸.۰ ۴۵/۶۴
M18x2.5 ۱۸.۰ ۲.۵۰ ۱۵.۵ ۳۹/۶۴ ۲۰.۰ ۵۱/۶۴
M18x1.5 ۱۸.۰ ۱.۵۰ ۱۶.۵ ۲۱/۳۲ ۲۰.۰ ۵۱/۶۴
M20x2.5 ۲۰.۰ ۲.۵۰ ۱۷.۵ ۱۱/۱۶ ۲۲.۰ ۷/۸
M20x1.5 ۲۰.۰ ۱.۵۰ ۱۸.۵ ۴۷/۶۴ ۲۲.۰ ۷/۸
M22x2.5 ۲۲.۰ ۲.۵۰ ۱۹.۵ ۴۹/۶۴ ۲۵.۰ ۱
M22x1.5 ۲۲.۰ ۱.۵۰ ۲۰.۵ ۱۳/۱۶ ۲۵.۰ ۱
M24x3 ۲۴.۰ ۳.۰۰ ۲۱.۰ ۵۳/۶۴ ۲۷.۰ ۱-۵/۶۴
M24x2 ۲۴.۰ ۲.۰۰ ۲۲.۰ ۷/۸ ۲۷.۰ ۱-۵/۶۴
M27x3 ۲۷.۰ ۳.۰۰ ۲۴.۰ ۱۵/۱۶ ۳۰.۰ ۱-۳/۱۶
M27x2 ۲۷.۰ ۲.۰ ۲۵.۰ ۱ ۳۰.۰ ۱-۳/۱۶

Pipe Threads

American Standard British Standard
Nominal
OD
Threads
per inch
NPT NPS Threads
per inch
Drill size
۱/۱۶ ۲۷ D ۱/۴ ۲۸ G
۱/۸ ۲۷ R S ۲۸ ۱۱/۳۲
۱/۴ ۱۸ ۷/۱۶ ۲۹/۶۴ ۱۹ ۱۵/۳۲
۳/۸ ۱۸ ۳۷/۶۴ ۱۹/۳۲ ۱۹ ۳۹/۶۴
۱/۲ ۱۴ ۲۳/۳۲ ۴۷/۶۴ ۱۴ ۳/۴
۵/۸ ۱۴ ۵۳/۶۴
۳/۴ ۱۴ ۵۹/۶۴ ۱۵/۱۶ ۱۴ ۳۱/۳۲
۷/۸ ۱۴ ۱-۷/۶۴
۱ ۱۱.۵ ۱-۵/۳۲ ۱-۳/۱۶ ۱۱ ۱-۷/۳۲

جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی

جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی
جدول استاندارد سوراخ قلاویز اینچی

جداول استاندارد قلاویز

 • جداول استاندارد قلاویز
 • جداول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول استاندارد قلاویز
 • جدول استاندارد قلاویز اینچی

جدول قلاویز

 • جدول قلاویز اینچی
 • جدول قلاویز هلی کویل
 • جدول قلاویز و مته
 • جدول قلاویز های اینچی
 • جدول قلاویز و حدیده
 • جدول قلاویز ها
 • جدول استاندارد قلاویز کاری
 • جدول سوراخ قلاویز
 • جدول مته برای قلاویز

 

تهیه و تنظیم : دکتر هاشم ابهری

اشتراک گذاری پست

دیدگاه (9)

 • حمید میرمعزی پاسخ

  سپاسگزارم. مدتها بود که دنبال این جدول میگشتم. حتی حاضر بودم پول بدهم که خوشبختانه شما با بزرگواری آنرا به رایگان دراختیار بنده و دیگران گذاتشته اید. زنده و پایدار باشید.
  حمید میرمعزی

  ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ در ۵:۳۰ ب٫ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   زنده باشید . لطف دارید

   ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۰ ق٫ظ
 • محسن دباغی فرد پاسخ

  با سلام و احترام
  بنده مسئول QC یک شرکت صنعتی هستم و این جدول ( انتخاب صحیح مته برای عملیات قلاویز کاری ) خیلی خیلی کمک حالمون تو سیستم تولید و کیفیت شد ، جدا ممنون و خدا قوت.
  یه پیشنهاد دارم ،در صورت امکان کیفیت نمایش جدول فوق را بالاتر ببرید.
  با سپاس

  ۱۳ تیر ۱۳۹۸ در ۹:۵۴ ق٫ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   خواهش میکنم
   خوشحالیم کمک کرده
   حتما کیفیتش بالا خواهیم برد

   ۱۵ تیر ۱۳۹۸ در ۹:۳۸ ق٫ظ
 • مهدی پاسخ

  سپاسگزارم

  ۲۲ دی ۱۳۹۸ در ۰:۵۰ ق٫ظ
 • علی پاسخ

  بسیار عالی و مفید بود

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ در ۵:۱۶ ب٫ظ
 • آرش پاسخ

  واقعا تشکر میکنم ازتون بخاطر اینکه خیلی خیلی کارم رو راه انداخت.متاسفانه هر کسی این علم و سواد و اطلاعات رو نداره و اگر هم داشته باشه باید با پول ازشون تهیه کنی.دمتون گرم

  ۱۷ مهر ۱۳۹۹ در ۶:۵۳ ب٫ظ
  • مدیرسایت پاسخ

   خوشحالیم تونسته بهتون کمک کنه.
   این پیام شما ارزشش خیلی زیاده.
   ممنون

   ۱۹ مهر ۱۳۹۹ در ۱:۰۵ ب٫ظ
 • حسین پاسخ

  درود بر شما واقعا عالی بود و بسیار سپاسگزارم.

  ۱۳ دی ۱۳۹۹ در ۳:۰۵ ق٫ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.